• Jiangxi Zhong Lu, Shanghai
      

Jiangxi Zhong Lu, Shanghai (1996)